Overnattingstilbud i Sørum
Festlokalene Bjørkesalen på Aalgaard i Sørum
Selskapslokalene i Foreningshuset i Lørenfallet
Festlokalene Festiviteten på Sørumsand
SørumFestivalen
VEDTEKTER FOR  – Romeriksspillene fra Blaker Skanse
Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 24.10. og 8.11. 2012

«Romeriksspillene fra Blaker Skanse» er en videreføring av virksomheten til Skansespillet på Romerike AL.

§ 1. Formål
«Romerikesspillene fra Blaker Skanse» er en frivillig frittstående organisasjon som har til formål å gi et attraktivt og meningsfylt tilbud ved å utvikle og framføre historiske spill og utendørsspill på Romerike, og dertil hørende aktiviteter.

Organisasjonens målsetting er å:

Promotere Blaker Skanse og andre kulturarenaer i regionen.
Være den ledende og beste utøvende organisasjonen for historiske og utendørsspill i regionen.
Skape samhandling og samarbeid med andre organisasjoner.
Være synlige i regionen og delta på festivaler, arrangementer og lignende.

§ 2 Medlemskap

Medlemskap i «Romeriksspillene fra Blaker Skanse» er åpent for alle.
Styret kan innstille til æresmedlemskap og livsvarig medlemskap som vedtas på årsmøtet.

§ 3  Kontingent

Kontingentene fastsettes av årsmøtet.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, blir strøket av medlemslistene. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før kontingent er betalt.

§ 4 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 5 Årsmøte

Årsmøtet er Romeriksspillene fra Blaker Skanse sitt høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av april og innkalles av styret med en måneds varsel med skriftlig melding til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Styret kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede som møter. Ingen har mer enn én stemme.

Stemmegivning på vegne av organisasjoner må skje ved skriftlig fullmakt.

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene for å være gyldig. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

§ 6 Årsmøtets oppgaver

Dagsorden
Behandle årsmelding
Behandle regnskap i revidert stand
Behandle arbeidsprogram for kommende år
Fastsette kontingenten
Vedta budsjett
Behandle innkomne forslag
Valg -
A. styremedlem(mer); Leder for et år, 4 styremedlemmer hvorav 2 velges for to år på hvert årsmøte og 2 varemedlemmer for 1 år.
B. valgkomite: 3 personer velges årlig.
C. Revisor velges årlig
D.:Kontrollkomitee på tre personer.

§ 7 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter.

§ 8 Styret

Organisasjonen ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets bestemmelser
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse
3. Administrere og føre nødvendig kontroll av foreningens økonomi og eiendeler i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser.
4. Skrive referat fra styremøtene.
5. Representere «Romerikesspillene fra Blaker Skanse» utad.

Leder innkaller til styremøter ved behov. Vedtak gjøres ved ordinært flertall.
Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Prosjektleder i det til enhver tid pågående spill, møter på styremøtene ved behov, uten stemmerett.

§ 9 Prosjektorganisering

Løpende aktiviteter til Romeriksspillene fra Blaker Skanse kan organiseres som gruppedelt prosjektorganisasjon. Gruppene skal ledes av oppnevnte gruppeledere. Styret bestemmer opprettelsen av grupper, og hvordan disse skal organiseres. Aktiviteten i gruppene skal rapporteres til styret.
For gruppenes økonomiske forpliktelser hefter hele organisasjonen, og disse kan ikke inngå avtaler eller representere Romerikesspillene fra Blaker Skanse uten styrets skriftlige godkjennelse.

§ 10. Kontrollkomitéens oppgaver og myndighet

Kontrollkomitéen består av leder og to medlemmer som alle velges for et år av gangen. Kontrollkomitéen påser at styrets arbeid er i samsvar med vedtekter, arbeidsprogram og budsjett fastsatt av årsmøtet. Den skal få seg forelagt regnskap og referat fra styremøtene og kan kreve at styret også ut over dette gir de opplysninger som er nødvendige for at kontrollkomitéen kan utføre sin oppgave.

§ 11 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.


§ 12 Oppløsning (kan ikke endres)

Oppløsning av Romeriksspillene fra Blaker Skanse kan bare behandles på ordinært årsmøte. Med oppløsningsforslaget følger forslag til aktivering av aktiva. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Eventuelle aktiva skal deles mellom de lag og foreninger som har sterkest tilknytning til Romeriksspillene fra Blaker Skanse.